Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo – IFRS (International Financial Reporting Standards) je označenie pre sústavu predpisov, ktoré vydáva Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy – IASB (International Accounting Standards Board) so sídlom v Londýne. V minulosti vydávala štandardy Medzinárodná komisia pre účtovné štandardy – IASC (International Accounting Standards Committee) a boli označované ako IAS. Jej nástupca IASB existujúce štandardy prevzal a v prípade potreby ich ďalej upravuje a reviduje, prípadne aj ruší a vydáva nové štandardy, ktoré sú už označené názvom IFRS. Okrem štandardov existujú tiež interpretácie IFRIC a SIC. Všetky uvedené predpisy sa súhrnne nazývajú IFRS štandardy.

IFRS sú používané po celom svete ako základ pri zostavovaní účtovnej závierky. Napríklad Európska únia od roku 2005 vyžaduje, aby kótované spoločnosti v jej členských štátoch používali pri zostavovaní svojich konsolidovaných účtovných závierok IFRS. Členské štáty sa môžu ďalej rozhodnúť, či povolia príp. nariadia použitie IFRS aj pri zostavovaní iných účtovných závierok ako konsolidovaných závierok kótovaných spoločností (čiže iných konsolidovaných závierok alebo individuálnych závierok).

Štáty Európskej únie zostavujúce účtovné závierky podľa IFRS používajú štandardy, ktoré boli nielen  vydané IASB, ale následne tiež schválené resp. prevzaté Európskou úniou. Tieto štandardy sa pracovne označujú aj ako IFRS-EÚ štandardy. Rozdiel medzi štandardmi IFRS a IFRS-EÚ môže byť v dátume účinnosti, keďže medzi vydaním štandardu a jeho prevzatím Európskou úniou je časový posun. EÚ sa ale môže rozhodnúť tiež neprevziať všetky ustanovenia nového štandardu, príp. štandard ako taký neprevziať vôbec.

Slovenská republika vyžaduje okrem povinného zostavenia konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS-EÚ zostaviť podľa IFRS-EÚ tiež individuálne závierky vybraných spoločností. Ide napríklad o banky, poisťovne a zaisťovne, doplnkové dôchodkové a dôchodkové správcovské spoločnosti, ale tiež spoločnosti prekračujúce veľkostné kritériá stanovené v zákone o účtovníctve. Ďalšia skupina spoločností sa môže rozhodnúť, či zostaví účtovnú závierku podľa IFRS-EÚ dobrovoľne. Ide najmä o emitentov cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze. Ostatné spoločnosti majú povinnosť zostaviť svoju účtovnú závierku podľa slovenských účtovných predpisov.

Medzi IFRS a slovenskými účtovnými predpismi (ďalej aj ako Slovak Accounting Regulations – SAR) sú rozdiely v rôznych oblastiach, napríklad vykazovanie a oceňovanie, ale tiež v požiadavkách na prezentáciu v poznámkach účtovnej závierky. Všeobecne by sa dalo povedať, že väčšina rozdielov historicky pramení z toho, že kým IFRS stanovujú požiadavku účtovať transakcie v súlade s ich podstatou (substance over form), slovenské účtovné predpisy preferujú účtovanie transakcií podľa ich právnej formy.

V poslednom čase postupne dochádza k preberaniu niektorých princípov použitých v IFRS aj do slovenských právnych predpisov a v mnohých oblastiach už nie sú také významné rozdiely medzi IFRS a slovenskými predpismi (napríklad zákazková výroba). Naďalej sa ale v slovenských predpisoch preferuje účtovanie transakcií podľa ich formy a nie podľa ich ekonomickej podstaty.

Rozdiely medzi IFRS a slovenskými predpismi, ktoré sú evidentné už pri pohľade na účtovnú závierku, sú najmä nasledovné:

 • Štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát podľa SAR je pevne stanovená, spoločnosť ju nemôže meniť.
 • Kým prehľad peňažných tokov a prehľad zmien vo vlastnom imaní sú v IFRS samostatnými výkazmi, v závierke podľa slovenských účtovných predpisov sú prezentované ako tabuľky v rámci poznámok účtovnej závierky.
 • Poznámky IFRS závierky sú omnoho podrobnejšie, vyžadujú sa mnohé zverejnenia a analýzy, napríklad pri finančných nástrojoch.

K ďalším vybraným rozdielom patria:

 • Opravy významných chýb. V IFRS sa v prípade opráv významných chýb upravujú aj porovnateľné údaje v účtovnej závierke. V SAR sa porovnateľné údaje nemenia, iba sa vysvetlenie o neporovnateľných údajoch uvedie v poznámkach.
 • Náhradné diely. V SR sú vždy súčasťou zásob, kým v IFRS sú v určitých prípadoch súčasťou dlhodobého hmotného majetku.
 • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. IFRS nepoznajú koncept drobného hmotného a nehmotného majetku. Stanovujú iba všeobecne zásadu významnosti. V IFRS sa dlhodobý majetok môže oceniť aj reálnou hodnotou (revaluation model), v SAR vo všeobecnosti nie.
 • Oceňovanie nedokončenej výroby, polotovarov a hotových výrobkov – rozdiely v aktivácii výrobnej réžie a správnej réžie.
 • Finančný leasing. Slovenské predpisy neupravujú niektoré oblasti, napr. počiatočné priame náklady, účtovanie spojených transakcií, účtovanie transakcií, ktoré nemajú právnu formu leasingovej zmluvy a pod. Takisto definícia finančného leasingu je odlišná.
 • Dotácie. V SAR sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa postupne do výnosov. V IFRS sa dotácie na obstaranie majetku môžu účtovať nielen ako výnosy budúcich období, ale aj ako zníženie účtovnej hodnoty majetku a premietnu sa následne do zníženia odpisov tohto majetku v budúcich obdobiach.
 • Náklady na úvery a pôžičky. V IFRS povinná aktivácia do obstarávacej ceny spôsobilého majetku, v SAR voliteľnosť aktivácie úrokov a povinnosť aktivácie vedľajších nákladov obstarania úverov.

Vyššie sme uviedli iba niektoré vybrané rozdiely medzi jednotlivými účtovnými predpismi. Spomenuli by sme ale ešte tri nové štandardy, ktoré práve nadobúdajú účinnosť a ktorých princípy sú významne odlišné od princípov v SAR. Ide o:

 • IFRS 9 – Finančné nástroje, účinný od januára 2018. Jedným z rozdielov oproti SAR je napríklad účtovanie očakávanej straty z úverov, čo v praxi bude znamenať napríklad aj to, že opravné položky k finančnému majetku (napríklad pohľadávkam) sa budú účtovať v skorších obdobiach ako v SAR.
 • IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi, účinný od januára 2018. Zjednodušene sa dá povedať, že napríklad tržby zo služieb sa v IFRS budú viac rozlišovať v čase, a nie vykazovať jednorazovo pri poskytnutí.
 • IFRS 16 – Leasingy, účinný od januára 2019. Väčšina nájmov, ktoré boli doteraz v IFRS účtované ako operatívny leasing, budú po novom vykázané ako finančný leasing.

 
– Martina Kováčiková, Supervisor

Ďalšie články

10.09.2019

PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY FÚZII A AKVIZÍCIÍ

PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY FÚZII A AKVIZÍCIÍ

V tomto článku sa pozrieme na bežné problémy, ktoré sprevádzajú fúzie a akvizície, ang. Mergers & Acquisitions...

Čítaj viac

17.09.2019

DEAL WITH RISK!

DEAL WITH RISK!

Určite sa vám už stalo, že keď ste si plánovali výlet vašich snov, venovali ste...

Čítaj viac

MÁŠ OTÁZKY? SPÝTAJ SA NÁS!


NAŠE KOLEGYNE, KTORÉ STRETNEŠ NA POHOVORE

Jessica Garami

Talent Acquisition team

Jessica zastrešuje výber absolventov pre oddelenie Daní a Poradenstva.

Soňa Čuková

Talent Acquisition team

Soňa zastrešuje výber absolventov pre Audit.