Týmto v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), najmä jeho čl. 7 a 13 a príslušných
ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), najmä § 14 a § 19 Zákona udeľujem ako dotknutá
osoba súhlas spoločnostiam KPMG Slovensko Advisory, k.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie
10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 403 417, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B, KPMG Slovensko spol. s r.o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 348 238,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 4864/B,
KPMG Legal s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 47 238 623, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr,
vložka č.: 81210/B, KPMG Valuation s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 744 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 58279/B (ďalej len „KPMG spoločnosti“) ako spoločným
prevádzkovateľom so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov, a to za
účelom zaradenia medzi uchádzačov o zamestnanie v KPMG spoločnostiach. Súhlas
udeľujem na obdobie jedného (1) roka. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek a to zaslaním
písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo emailovej správy na adresu
privacy@kpmg.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba mám v súlade s ustanoveniami GDPR
a Zákona právo:

  • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich
    opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, ako aj
    právo na prenosnosť údajov;
  • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

MÁŠ OTÁZKY? SPÝTAJ SA NÁS!


NAŠE KOLEGYNE, KTORÉ STRETNEŠ NA POHOVORE

Jessica Thirringová

Recruiter

Jessica zastrešuje výber absolventov pre oddelenie Daní a Poradenstva.

Soňa Čuková

Recruiter

Soňa zastrešuje výber absolventov pre Audit.