KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Pojem individuálna účtovná závierka asi každý poznáte. Zostavuje ju každá účtovná jednotka, a tých je na Slovensku niekoľko stotisíc. To znamená, že každoročne sa v SR zostaví niekoľko stotisíc individuálnych účtovných závierok. Približne 11.000 – 12.000 z nich musí byť overených audítorom, zvyšné nie. Toto overenie, tento audit robia členovia Slovenskej komory audítorov (SKAU), z ktorých je 760 audítorov – fyzických osôb a 230 audítorských spoločností.

No a protipól individuálnej účtovnej závierky (IÚZ) je konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ). Zatiaľ čo individuálna účtovná závierka je zostavená za každú účtovnú jednotku samostatne, konsolidovaná účtovná závierka je zostavená za skupinu účtovných jednotiek ako za jeden ekonomický celok (tzv. fikcia ekonomickej jednotky). Skupinu (angl. group, nem. zvyčajne Konzern) tvorí materská spoločnosť, materský podnik (angl. parent, nem. Mutterunternehmen) a všetky jeho dcérske spoločnosti, dcérske podniky (angl. subsidiary, nem. Tochterunternehmen). KÚZ zostavuje materský podnik a zahrnie do nej seba a všetky svoje dcérske podniky. Najväčšie svetové skupiny majú okolo 400 – 500 spoločností, a to znamená, že každá z nich zostaví IÚZ za seba (to je 400 – 500 IÚZ), a potom materská spoločnosť – okrem svojej IÚZ – zostaví aj KÚZ, do ktorej zahrnie seba a tých 400 – 500 spoločností. Na seba a na svojich 400 – 500 dcérskych spoločností pozerá ako na jeden ekonomický celok. Prvé KÚZ na svete boli zostavené pred viac než 100 rokmi.

Na Slovensku sú skupiny podnikov menšie, najväčšie z nich majú okolo 10 – 15 spoločností. Prvé KÚZ boli zostavené za rok 1993, teda pred 25 rokmi. Počnúc rokom 2005 sa všetky KÚZ v SR zostavujú podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou (angl. IFRS as adopted by the EU). V posledných rokoch sa ich ročne zostaví niekoľko stovák. Každá z nich musí byť overená audítorom.

Čo do počtu, niekoľko stovák nie je veľa. Avšak skúsenosti so zostavovaním KÚZ má aspoň nepriamo ďalších niekoľko tisíc slovenských spoločností, pretože sú dcérskymi spoločnosťami zahraničných materských spoločností. Tieto zahraničné materské spoločnosti zostavujú KÚZ, a na jej zostavenie potrebujú údaje aj od slovenských dcérskych spoločností, veď ináč by ju zostaviť nemohli. Tieto údaje im slovenské dcérske spoločnosti dodávajú nie vo forme ich slovenskej IÚZ, pretože tá je zostavená podľa slovenských účtovných predpisov, ale vo forme tzv. konsolidačného balíka (angl. consolidation package), pre ktorý sa niekedy používa aj označenie skupinový balík, skupinové formuláre, koncernové formuláre a pod.).

Konsolidačný balík predstavuje sadu formulárov (niekoľko desiatok až niekoľko stovák, záleží od skupiny), kde sú čísla zo slovenskej účtovnej závierky transformované na účtovné predpisy používané skupinou. Materský podnik na tento účel vydáva tzv. skupinový účtovný manuál (angl. group accounting manual), ktorý je používaný jednotne v celej skupine. Jednotné účtovné zásady a účtovné metódy (angl. accounting policies) sú pri zostavení KÚZ veľmi dôležité, veď zoberme si, že ak by materský podnik zozbieral od svojich 400 – 500 dcérskych podnikov ich individuálne účtovné závierky zostavené podľa národných účtovných predpisov platiacich v štáte, v ktorom majú tieto dcérske podniky sídlo, tak by z nich nikdy nezostavil KÚZ, pretože to ako keby spočítaval jablká s hruškami. Potrebuje od nich dostať 400 – 500 konsolidačných balíkov, zostavených podľa rovnakých účtovných zásad a účtovných metód. Tie spočíta (jednoduchý aritmeticky súčet) a následne vylúči všetky položky predstavujúce vzájomné transakcie medzi tými 400 – 500 podnikmi – vzájomné pohľadávky a záväzky (jedna spoločnosť má voči druhej pohľadávku a tá druhá má voči prvej záväzok, zrkadlovo), majetkové prepojenie, náklady a výnosy pochádzajúce z vzájomných transakcií a pod. Pritom sa majetok a záväzky oceňujú reálnou hodnotou (angl. fair value), zisťuje sa goodwill alebo jeho opak – zisk z výhodnej kúpy (starší názov badwill alebo záporný goodwill).

Vzťah medzi materskou a dcérskou spoločnosťou je tzv. rozhodujúci vplyv (angl. control, nem. beherrschender Einfluss). Materská spoločnosť má v dcérskej spoločnosti rozhodujúci vplyv, a ten má vo väčšine prípadov na základe toho, že má väčšinu hlasovacích práv. Ako KPMG Slovensko každoročne overujeme niekoľko desiatok KÚZ zostavených slovenskými materskými spoločnosťami a niekoľko stovák konsolidačných balíkov zostavených slovenskými dcérskymi spoločnosťami zahraničných materských spoločností.

Jedným z úvodných krokov je posúdenie, či daná účtovná jednotka má alebo nemá nejaké dcérske spoločnosti. Niekedy to je veľmi jednoduché, niekedy ani nie. Pred niekoľkými rokmi slovenskými médiami rezonoval prípad, keď vlastník financujúcim bankám tvrdil, že nemá dcérske spoločnosti. Spoločnosti si medzi sebou predávali výrobky, pričom financujúcim bankám tvrdili, že ekonomicky nepredstavujú jednu skupinu. Bankám preto predkladali výkazy, v ktorých boli výnosy (tržby) z predajov medzi jednotlivými spoločnosťami kumulované, namiesto toho aby boli vylúčené. Následne banky museli odpísať asi 110 mil. eur úverov, ktoré týmto spoločnostiam poskytli.

– Richard Farkaš, Partner

Ďalšie články

10.09.2019

PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY FÚZII A AKVIZÍCIÍ

PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY FÚZII A AKVIZÍCIÍ

V tomto článku sa pozrieme na bežné problémy, ktoré sprevádzajú fúzie a akvizície, ang. Mergers & Acquisitions...

Čítaj viac

17.09.2019

DEAL WITH RISK!

DEAL WITH RISK!

Určite sa vám už stalo, že keď ste si plánovali výlet vašich snov, venovali ste...

Čítaj viac

MÁŠ OTÁZKY? SPÝTAJ SA NÁS!


NAŠE KOLEGYNE, KTORÉ STRETNEŠ NA POHOVORE

Jessica Garami

Talent Acquisition team

Jessica zastrešuje výber absolventov pre oddelenie Daní a Poradenstva.

Soňa Čuková

Talent Acquisition team

Soňa zastrešuje výber absolventov pre Audit.