Medzinárodné účtovné štandardy (IAS), neskôr Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) existujú už vyše 40 rokov. V priebehu tohto obdobia si získali pozíciu najrozšírenejších štandardov pre zostavovanie účtovnej závierky na svete.

Keďže očakávanie čitateľov účtovných závierok, čo sú hlavne investori, sa časom vyvíjajú, rovnako sa menia účtovné štandardy a niektoré sú nahrádzané novými. Takto došlo aj k tomu, že účtovná a investorská obec vyjadrovala pripomienky k pravidlám existujúceho štandardu IAS 17 pojednávajúcemu o vykazovaní nájomných zmlúv. Výsledkom toho bolo, že po skoro 10 rokoch príprav a diskusii vydal IASB – Medzinárodný výbor pre účtovné štandardy nový účtovný štandard IFRS 16 Nájmy, ktorý významne mení pravidlá pre vykazovanie nájomných zmlúv. Tento nový štandard povinne platí pre všetky účtovné jednotky zostavujúce svoju účtovnú závierku podľa IFRS od účtovného obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo po 1. januári 2019 (pre tie účtovné jednotky, ktorých účtovné obdobie sa nezhoduje s kalendárnym rokom).

Poznámka autora: v ďalšom texte používame slová nájom a lízing ako synonymá.

Podľa nového štandardu došlo k zmene definície nájmu, čím môže v niektorých prípadoch dôjsť k tomu, že podobná transakcia, ktorá bola nájmom podľa predchádzajúceho štandardu, teraz nájmom byť nemusí. Podobne podľa starého štandardu sa všetky nájmy delili na finančný lízing a operatívny lízing. Mimochodom tieto kategórie a postup pri ich vykazovaní boli v roku 2004 prebraté do slovenskej účtovnej legislatívy, tak obsah týchto pojmov je účtovnej verejnosti známy. Nový štandard naopak prikazuje vykazovať každý lízing rovnako, bez ohľadu na to, či ho nazveme finančným alebo operatívnym.

To v konečnom dôsledku znamená, že v súvahe nájomcov pribudne doteraz nevykazovaný lízingový záväzok a ako protipoložka na majetku nový riadok, ktorý sa bude volať Právo na používanie. Bude sa vykazovať medzi dlhodobým majetkom.

Nový štandard bude mať dopad aj na Výkaz ziskov a strát (Profit or Loss statement), aj keď dopad sa bude viac týkať prezentácie a vplyv na zisk bude výrazne nižší ako vplyv na súvahové položky. To však stále môže byť zaujímavé, nakoľko dôjde k preskupeniu nákladov z časti prevádzkové náklady, do časti odpisy a finančné náklady. Toto bude mať potenciálne významný dopad na ukazovateľ EBITDA, ktorý je pre viaceré spoločnosti hlavným ukazovateľom výkonu účtovnej jednotky.

Prijatie nového štandardu pokladáme za príležitosť pomôcť našim klientom a dokázať im, že ich problémy pokladáme za naše spoločné problémy.Ak sa chcete o IFRS 16 dozvedieť viac, kontaktujte nás.

-Martin Borský, Director

Ďalšie články

10.09.2019

PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY FÚZII A AKVIZÍCIÍ

PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY FÚZII A AKVIZÍCIÍ

V tomto článku sa pozrieme na bežné problémy, ktoré sprevádzajú fúzie a akvizície, ang. Mergers & Acquisitions...

Čítaj viac

17.09.2019

DEAL WITH RISK!

DEAL WITH RISK!

Určite sa vám už stalo, že keď ste si plánovali výlet vašich snov, venovali ste...

Čítaj viac

MÁŠ OTÁZKY? SPÝTAJ SA NÁS!


NAŠE KOLEGYNE, KTORÉ STRETNEŠ NA POHOVORE

Jessica Garami

Talent Acquisition team

Jessica zastrešuje výber absolventov pre oddelenie Daní a Poradenstva.

Soňa Čuková

Talent Acquisition team

Soňa zastrešuje výber absolventov pre Audit.